Zhonghua kou qiang yi xue za zhi = Zhonghua kouqiang yixue zazhi = Chinese journal of stomatology

Journal

International Standard Serial Number (issn)

  • 1002-0098